Všeobecné obchodní podmínky

 
 
 
 
 
 

Všeobecné obchodní podmínky

Obchodní podmínky mezi provozovatelem ( prodávajícím) a objednatelem ( kupujícím), (dále jen "VOP")

1.1.

Tyto všeobecné obchodní podmínky upravují práva a povinnosti smluvních stran vyplývající z kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím, kterým je OSVČ Svetlana Batyunina, Na Harfě 935/5d,190 00, Praha 9, Česká republika, IČO: 04267443, zapsaná v živnostenském rejstříku městské části Praha 9, č.j.: MCP09/041382/2018/OŽ/DUR (dále jen "prodávající") a kupujícím, jejímž předmětem je koupě a prodej zboží na internetové stránce elektronického obchodu prodávajícího.

1.2.

Kupujícím (objednatelem) v internetovém obchodě je každá fyzická nebo právnická osoba, která odešle elektronický formulář s objednávkou zboží (produktu/ů nebo služby/žeb).

1.3.

Při objednávání jako fyzická osoba - nepodnikatel prosím uveďte vaše jméno, příjmení, adresu kam má být doručeno zboží, telefonní číslo a e-mail. Nakupujete-li jako právnická osoba (na firmu nebo živnost) v objednávce také uveďte vaše obchodní jméno, IČO, DIČ / IČ DPH a fakturační adresu pokud je odlišná od adresy doručení.

1.4.

Všeobecné obchodní podmínky jsou neoddělitelnou součástí kupní smlouvy. V případě, že prodávající a kupující uzavřou písemnou kupní smlouvu, ve které si dohodnou podmínky odchylně od všeobecných obchodních podmínek, budou ustanovení kupní smlouvy upřednostněny před všeobecnými obchodními podmínkami.

1.5.

Seznam zboží na jakékoliv internetové stránce elektronického obchodu, kterou provozuje prodávající je katalogem běžně dodávaného zboží a prodávající nezaručuje okamžitou dostupnost všech uvedených výrobků. Dostupnost zboží bude pro kupujícího potvrzena na základě otázky kupujícího.

 

2. Způsob uzavírání kupní smlouvy

2.1.

Kupní smlouva je uzavřena závazným akceptováním návrhu na uzavření kupní smlouvy kupujícího prodávajícím ve formě e-mailové zprávy kupujícího zaslané prodávajícímu a / nebo ve formě kupujícím vyplněného a odeslaného formuláře na internetové stránce prodávajícího a / nebo ve formě telefonické objednávky kupujícího prodávajícímu (dále jen "objednávka").

2.2.

Závazným akceptováním objednávky kupujícího prodávajícím je telefonické nebo e-mailové potvrzení prodávajícím o akceptování objednávky po předchozím přijetí objednávky kupujícím a po ověření dostupnosti a termínu dodání zboží požadovaného kupujícím označené jako "potvrzení objednávky". Automaticky prováděné oznámení o přijetí objednávky do elektronického systému prodávajícího se nepovažuje za závazné akceptování objednávky.

2.3.

Závazné akceptování objednávky obsahuje údaje o názvu a specifikaci zboží, jehož prodej je předmětem kupní smlouvy, dále údaje o ceně zboží a / nebo jiných služeb, název a údaje o místě, kde má být zboží dodáno, údaje o ceně, podmínkách, způsobu a termínu přepravy zboží do dohodnutého místa doručení zboží pro kupujícího, údaje o prodávajícím (obchodní jméno, sídlo, IČO, DIČ, DIČ číslo zápisu v obchodním rejstříku apod.) případně jiné údaje.

2.4.

Všechny přijaté elektronické objednávky zboží jsou považovány za návrh na uzavření kupní smlouvy a nejsou považovány za závazné. Kupující má právo zrušit objednávku bez udání důvodu kdykoliv před expedicí zboží a to prostřednictvím e-mailu nebo telefonicky. Kupující je povinen v oznámení o zrušení objednávky uvést jméno, e-mail a popis objednaného zboží. Prodávající má právo zrušit objednávku v případě nedodání zboží z důvodu vyšší moci, z důvodu ukončení jeho výroby, z důvodu jeho vyprodání nebo z důvodu nemožnosti dodání v ceně, která je uvedena v internetovém obchodě, ve všech těchto případech prodávající o tom informuje kupujícího. Prodávající je povinen poskytnout možnost dodání náhradního zboží. Kupující má právo odmítnout možnost dodání náhradního zboží a odstoupit od objednávky uvedeného zboží. V případě úhrady kupní ceny nebo její části budou při zrušení objednávky finanční prostředky vráceny kupujícímu ve lhůtě 15 kalendářních dnů stejným způsobem jaký byl použit při platbě za zboží, pokud kupující nepožádá jinak. V případě zrušení objednávky prodávající neúčtuje kupujícímu žádné poplatky související se zrušením objednávky.

 

3. Práva a povinnosti prodávajícího

3.1.

Prodávající je povinen dodat na základě potvrzené objednávky kupujícímu zboží v dohodnutém množství, kvalitě a termínu.

3.2.

Prodávající má právo na řádné a včasné zaplacení kupní ceny od kupujícího za dodané zboží.

 

4. Práva a povinnosti kupujícího

4.1

Kupující je povinen:

a) převzít zakoupené nebo objednané zboží,

b) zaplatit prodávajícímu dohodnutou kupní cenu v dohodnuté lhůtě splatnosti včetně nákladů na doručení zboží,

c) nepoškozovat dobré obchodní jméno prodávajícího,

d) potvrdit v dodacím listu převzetí zboží svým podpisem nebo podpisem jím pověřené osoby

4.2.

Kupující má právo na dodání zboží v množství, kvalitě, termínu a místě dohodnutém stranami v závazném akceptování objednávky.

 

5. Dodací podmínky

5.1.

Prodávající dodá zboží kupujícímu v co nejkratší době po přijetí elektronického formuláře s objednávkou v dodacích lhůtách uvedených na internetové stránce prodávajícího. Kupující bere na vědomí, že uváděné termíny dodávek (dodací lhůty) mají pouze orientační charakter. Kupující souhlasí s prodloužením dodací lhůty v případě, že si to výroba objednaného zboží nebo jiné okolnosti vyžádají. V případě, že prodávající není schopen dodat kupujícímu všechno objednané zboží v dohodnutém termínu, uvědomí o této situaci v co nejkratším čase kupujícího a sdělí mu předpokládaný termín dodání objednaného zboží nebo mu navrhne dodání náhradního zboží. V případě, že kupující objedná zboží nestandardních rozměrů nebo zboží těžší než 30 kg, prodávající dohodne platební a dodací podmínky s objednatelem individuálně.

5.2.

V případě, že zboží doručuje smluvní přepravce, dává kupující prodávajícímu právo poskytnout smluvnímu přepravci potřebné osobní údaje za účelem doručení zboží (jméno / obchodní jméno, adresu, telefon, e-mailovou adresu).

5.3.

Při přebírání zboží kupující obdrží doklad o převzetí zboží, které je zároveň v případě platby na dobírku i dokladem o zaplacení zboží. Doklad o převzetí zboží je zároveň objednávkou zboží v písemné formě. Ke každé zásilce je přiložen originální daňový doklad (faktura), který slouží zároveň jako záruční list.

5.4.

V případě, že objednatel nezaplatí a nepřevezme objednané zboží mimo situace poškození zboží při doručení (zásilka se vrátí jako nedoručená bez zavinění prodávajícího, např. Pokud si kupující nepřevezme zboží na místě určeném kupujícím, nebo v časovém rozsahu, který si kurýr s kupujícím předem dohodl , nebo kupující zásilku nedopatřením nebo úmyslně nepřevzal, apod.), prodávající může požadovat náhradu škody způsobené porušením povinnosti, na kterou se vztahuje smluvní pokuta. Smluvní pokuta je v takovém případě stanovena minimálně ve výši zaplaceného poštovného a maximálně ve výši 50% z celkové ceny objednávky. Kupujícímu, který nepřevzal objednávku bude zaslána zpráva e-mailem s žádostí o informaci, jak se má dále postupovat s jeho objednávkou. Na odpověď na tuto výzvu má kupující termín 7 dnů ode dne odeslání zprávy. Pokud kupující požádá o opětovné odeslání takto vrácené zásilky, prodávající doúčtuje k celkové ceně zásilky druhý manipulační poplatek a poštovné dle platného ceníku. Opětovné odeslání takto vrácené zásilky je možné už jen na základě úhrady předem převodem na bankovní účet. Pokud kupující na výzvu prodávajícího v určeném termínu neodpoví, objednávka bude ze strany prodávajícího stornována.

5.5.

Veškeré informace o nabízeném zboží v internetovém obchodě jsou převzaty z oficiální stránky výrobců je, resp. dodavatelů a z ostatních veřejně dostupných zdrojů. Váha, rozměry a ostatní údaje o zboží udávané výrobcem se mohou lišit od skutečnosti o ± 5% z uvedené hodnoty.

5.6.

Místem dodání zboží je místo uvedené v akceptaci objednávky prodávajícím, pokud se smluvní strany nedohodnou v kupní smlouvě jinak. Zboží bude dodáno prodávajícím s využitím služeb třetích subjektů (smluvní přepravce, kurýrní služba) nebo prodávající dodá zboží vlastními prostředky nebo na základě dohody s kupujícím bude zboží připraveno u prodávajícího na předání. Dodání zboží je uskutečněno jeho předáním kupujícímu nebo předáním zboží k přepravě smluvnímu přepravci. Vlastnické právo na zboží přechází na kupujícího dodáním zboží pod odkládací podmínkou zaplacení kupní částky uvedené v objednávce v plné výši. Do doby přechodu vlastnických práv z prodávajícího na kupujícího, má kupující všechny povinnosti schovatele věcí a je povinen výrobky a služby na vlastní náklady bezpečně uschovat a označit je tak, aby byly za každých okolností identifikovatelné jako zboží prodávajícího.

5.7.

V případě, že prodávající dopraví zboží kupujícímu na místo určené v kupní smlouvě kupujícím, kupující je povinen převzít zboží osobně nebo zajistit, aby zboží převzala osoba, kterou zmocní pro případ své nepřítomnosti na převzetí zboží uvedeného v kupní smlouvě a podepsat protokol o doručení a předání zboží. Pokud bude nutné dodávku zboží opakovat z důvodu nepřítomnosti kupujícího na místě určeném v kupní smlouvě, veškeré náklady s tím vzniklé hradí kupující, a to zejména opakované dodání zboží na místo určení v kupní smlouvě. Zboží se považuje za dodané okamžikem doručení zboží na adresu uvedenou v závazné akceptaci objednávky a převzatý okamžikem fyzického převzetí zboží kupujícím, resp. jeho oprávněným zástupcem nebo odmítnutím převzetí zboží, které dopravce vyznačí v protokolu o doručení a předání zboží.

5.8.

Prodávající neodpovídá za opožděnou dodávku zboží zaviněnou doručovatelem (poštou, kurýrem) nebo udáním nesprávné adresy kupujícím. Kupující je povinen důkladně zkontrolovat zboží při jeho převzetí od doručovatele a potvrdit svým podpisem převzetí zboží na dokladu o převzetí zboží. Pokud je zásilka viditelně poškozena nebo zničena, kupující je povinen aniž by převzal zásilku ihned kontaktovat prodávajícího. Reklamaci za případné nedodání zboží vinou doručovatele nebo poškození zboží zaviněné doručovatelem je nutné v takových případech použít přímo u doručovatele. Reklamace mechanického poškození zboží zapříčiněného přepravou, převzetí jehož bez vad potvrdil kupující doručovateli, nebudou prodávajícím uznány jako oprávněné a plnění z takové reklamace nebude kupujícímu poskytnuty.

 

6. Kupní cena

6.1.

Kupující je povinen zaplatit prodávajícímu kupní cenu zboží dohodnutou v kupní smlouvě a / nebo podle ceníku prodávajícího platného v době uzavření kupní smlouvy včetně nákladů na doručení zboží (dále jen "kupní cena") formou hotovostní platby, dobírkou v místě dodání zboží, dobírkou prostřednictvím společnosti poskytující poštovní služby, nebo bezhotovostním převodem na účet prodávajícího, uvedený v závazné akceptaci objednávky.

6.2.

Všechny ceny za zboží a služby a všechny poplatky v internetovém obchodě jsou uváděny včetně DPH. Všechny akce platí do vyprodání zásob, pokud při konkrétním výrobku není uvedeno jinak.

6.3.

Prodávající si vyhrazuje právo na dodatečnou změnu kupní ceny (prodávající tedy negarantuje cenu zboží, která je uvedena na internetové stránce prodávajícího v době uskutečnění objednávky, nakolik je tato cena závislá od změny cen výrobců nebo dodavatelů předmětného zboží, případně je závislá od změny právních předpisů, nebo změny kurzu Eura). Kupující má v takovém případě právo od smlouvy odstoupit. Součástí ceny není doprava ani žádné jiné náklady, pokud to není uvedeno v popisu produktu. Cena zboží je určována dle platného ceníku. Zvýhodněné (akční) ceny zboží jsou zřetelně označeny symboly (jako např. "akce" nebo "výprodej"). Platnost zvýhodněných cen trvá do vyprodání zásob nebo během doby uvedené u zvýhodněné ceně.

6.4.

V případě, že kupující zaplatí prodávajícímu kupní cenu bezhotovostním převodem, za den platby se považuje den, kdy byla celá kupní cena připsána na účet prodávajícího.

6.5.

Kupující je povinen zaplatit prodávajícímu kupní cenu za dohodnutý zboží ve lhůtě uvedené v kupní smlouvy, nejpozději však při převzetí zboží.

6.6.

V případě, že kupující zaplatí prodávajícímu kupní cenu za zboží dohodnutou v kupní smlouvě, kupující je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy a požadovat vrácení kupní ceny pouze v souladu s platnými právními předpisy ČR.

6.7.

V případě, že kupující nezaplatí prodávajícímu celou kupní cenu při převzetí zboží, smluvní strany se dohodly, že prodávající je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy a zaplacená záloha na kupní cenu se započítá v celé výši na smluvní pokutu, kterou je povinen kupující zaplatit prodávajícímu, pokud v kupní smlouvě není dohodnuto jinak.

 

7. Reklamační řád (odpovědnost za vady, záruka, reklamace)

7.1.

Záruční podmínky jsou upraveny reklamačním řádem.

7.2.

Prodávající odpovídá za vady zboží a kupující je povinen reklamaci neprodleně uplatnit u prodávajícího podle platného reklamačního řádu.

7.3.

Na vyřizování reklamací se vztahuje platný reklamační řád. Kupující odesláním objednávky prodávajícímu potvrzuje, že byl řádně informován o podmínkách a způsobu reklamace zboží včetně údajů o tom, kde lze reklamaci uplatnit, a o provádění záručních oprav v souladu s ust. § 18 odst. 1 zákona č. 250/2007 Z. z. o ochraně spotřebitele ao změně zákona České národní rady č. 372/1990 Sb. o přestupcích ve znění pozdějších předpisů (dále jen "Zákon").

7.4.

Reklamační řád se vztahuje na zboží zakoupené kupujícím od prodávajícího na internetové stránce elektronického obchodu prodávajícího.

7.5.

Reklamační řád v této podobě je platný pro všechny obchodní případy, pokud nejsou smluvně ujednány jiné záruční podmínky.

7.6.

Kupující má právo uplatnit si u prodávajícího záruku jen na zboží, které vykazuje vady, které zavinil výrobce, dodavatel nebo prodávající, vztahuje se na něj záruka a bylo zakoupeno u prodávajícího.

7.7.

Kupující je povinen provést prohlídku zboží při převzetí zboží. Pokud tak neučiní, může uplatnit nároky z vad zjištěných při této prohlídce, jen když prokáže, že tyto vady mělo zboží již v době převzetí zboží.

7.8.

Počas záručnej doby má zákazník právo na bezplatné odstránenie vady po predložení tovaru vrátane príslušenstva, dokumentácie a návodu predávajúcemu spolu s originálnym obalom tovaru, záručným listom a dokladom o zaplatení.

7.9.

Začátek reklamačního řízení je zároveň dnem uplatnění reklamace. Reklamované zboží je nutné doručit do sídla prodávajícího, jestliže prodávající nebo určená osoba neurčí jinak (např. dopravit zboží přímo určené osobě).

7.10.

Kupující je povinen reklamovat vady zboží u prodávajícího bez zbytečného odkladu, jinak kupujícímu zaniká právo vůči prodávajícímu na bezplatné odstranění vady.

7.11.

Prodávající nebo určená osoba vydá kupujícímu potvrzení o uplatnění reklamace zboží ve vhodné formě zvolené prodávajícím, např. ve formě e-mailu nebo v písemné podobě, ve kterém je povinen přesně označit vady zboží v souladu s ust. § 18 odst. 5 Zákona a poučit spotřebitele o jeho právech, které pro něj vyplývají z ust. § 622 a ust. § 623 občanského zákoníku. Pokud je reklamace uplatněna prostřednictvím prostředků dálkové komunikace, prodávající je povinen potvrzení o uplatnění reklamace doručit kupujícímu ihned; pokud není možné potvrzení doručit ihned, musí se doručit bez zbytečného odkladu, nejpozději však spolu s dokladem o vyřízení reklamace; potvrzení o uplatnění reklamace se nemusí doručovat, pokud kupující má možnost prokázat uplatnění reklamace jiným způsobem.

7.12.

Na základě rozhodnutí kupujícího, které ze svých práv ve smyslu ust. § 622 a ust. § 623 občanského zákoníku použije je prodávající nebo určená osoba povinna určit způsob vyřízení reklamace dle ust. § 2 písm. m) Zákona ihned, ve složitějších případech do 3 dnů od začátku reklamačního řízení, v odůvodněných případech, zejména pokud se vyžaduje složité technické zhodnocení stavu zboží nejpozději do 30 dnů ode dne zahájení reklamačního řízení. Po určení způsobu vyřízení reklamace prodávající nebo určená osoba reklamaci vyřídí ihned, v odůvodněných případech lze reklamaci vyřídit i později. Vyřízení reklamace však nesmí trvat déle než 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. Po uplynutí lhůty pro vyřízení reklamace má spotřebitel právo od smlouvy odstoupit nebo má právo na výměnu zboží za nové zboží.

7.13.

Kupující nemá právo uplatnit záruku na vady, o kterých byl prodávajícím v době uzavírání smlouvy upozorněn, nebo o kterých s přihlédnutím k okolnostem, za nichž byla kupní smlouva uzavřena, musel vědět.

7.14.

Prodávající si vyhrazuje právo nahradit vadné zboží za jiný obdobný zboží se srovnatelnými technickými parametry, pokud to kupujícímu nezpůsobí závažné potíže.

7.15.

Nárok na uplatnění záruky u prodávajícího kupujícím zaniká:

a) nepředložením dokladu o zaplacení, dodacího listu nebo záručního listu, příslušenství nebo dokumentace zboží,

b) neoznámení zjevných vad při převzetí zboží,

c) uplynutím záruční doby zboží,

d) mechanickým poškozením zboží způsobeným kupujícím,

e) používáním zboží v podmínkách, které neodpovídají svojí vlhkostí, chemickými a mechanickými vlivy přirozenému prostředí,

f) neodborným zacházením, obsluhou, nebo zanedbáním péče o zboží,

g) poškozením zboží nadměrným zatěžováním nebo používáním v rozporu s podmínkami uvedenými v dokumentaci, obecnými zásadami, technickými normami nebo bezpečnostními předpisy platnými v ČR,

h) poškozením zboží neodvratitelnými a / nebo nepředvídatelnými událostmi,

i) poškozením zboží náhodnou zkázou a náhodným zhoršením,

j) neodborným zásahem, poškozením při dopravě, poškozením vodou, ohněm, statickou či atmosférickou elektřinou nebo jiným zásahem vyšší moci,

k) zásahem do zboží k tomu neoprávněné osoby.

7.16.

Prodávající je povinen vyřídit reklamaci a ukončit reklamační řízení jedním z následujících způsobů:

a) předáním opraveného zboží,

b) výměnou zboží,

c) vrácením kupní ceny zboží,

d) vyplacením přiměřené slevy z ceny zboží,

e) písemnou výzvou k převzetí prodávajícím určeného plnění,

f) odůvodněným zamítnutím reklamace zboží.

7.17

Prodávající je povinen o vyřízení reklamace kupujícímu vydat písemný doklad nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace prostřednictvím poskytovatele poštovní, kurýrní nebo donáškové služby, případně prostřednictvím e-mailu.

7.18.

Záruční doba je 24 měsíců ode dne uzavření kupní smlouvy, pokud není pro konkrétní případy stanovena záruční doba jiná, a běží ode dne převzetí zboží a potvrzení potřebných dokumentů souvisejících se zbožím oprávněnou osobou.

7.19.

Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou kupující nemohl používat zboží z důvodu záruční opravy zboží.

7.20.

Veškeré právem uplatněné záruční opravy jsou bezplatné.

7.21.

Pokud jde o odstranitelnou vadu, bude reklamace vyřízena v závislosti na rozhodnutí kupujícího následujícím způsobem:

a) prodávající zajistí odstranění vady, nebo

b) prodávající vadné zboží vymění.

7.22.

Pokud se jedná o vadu, kterou nelze odstranit, nebo o jednu více krát opakovanou odstranitelnou vadu, nebo o větší počet různých odstranitelných vad, a které brání tomu, aby mohl být zboží řádně užíváno jako bez vady, prodávající vyřídí v závislosti na rozhodnutí kupujícího reklamaci následujícím způsobem:

a) výměnou zboží za zboží jiné funkční stejných nebo lepších technických parametrů, nebo

b) v případě, že nemůže prodávající provést výměnu zboží za jiný, vyřídí reklamaci vystavením dobropisu na vadné zboží.

7.23.

Vyřízení reklamace se vztahuje pouze na vady uvedené ve formuláři na uplatnění reklamace.

7.24.

Pro účely reklamace se za vícekrát opakovanou odstranitelnou vadu považuje výskyt jedné odstranitelné vady více než dva krát.

7.25.

Pro účely reklamace se za větší počet různých odstranitelných vad považuje výskyt více než tří různých odstranitelných vad současně.

7.26.

V případě reklamace zboží je třeba použít formulář, který najdete na našich stránkách.

7.27.

Nakupující - spotřebitel - má právo obrátit se na prodávajícího s žádostí o nápravu (e-mailem na info@genevahodinky.cz), pokud není spokojen se způsobem, kterým prodávající vybavil jeho reklamaci nebo pokud se domnívá, že prodávající porušil jeho práva. Pokud prodávající odpoví na tuto žádost zamítavě nebo na ni neodpoví do 30 dnů od jejího odeslání, spotřebitel má právo podat návrh na zahájení mimosoudního řešení sporů subjektu alternativního řešení sporů (dále jen subjekt ARS) podle zákona 391/2015 Sb.z. ARS subjekty jsou orgány a oprávněné právnické osoby podle §3 zákona 391/2015 Sb.z. Návrh může spotřebitel podat způsobem určeným podle § 12 Zákona 391/2015 Sb.z.

7.28.

Spotřebitel může podat stížnost i prostřednictvím platformy alternativního řešení sporů online řešení sporů, která je dostupná online na http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm

7.29.

Alternativní řešení sporů může využít jen spotřebitel - fyzická osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své podnikatelské činnosti, zaměstnání nebo povolání. Alternativní řešení sporů se týká pouze sporu mezi spotřebitelem a prodávajícím, vyplývajícího ze spotřebitelské smlouvy nebo souvisejícího se spotřebitelskou smlouvou. Alternativní řešení sporů se týká pouze smluv uzavřených na dálku. Alternativní řešení sporů se netýká sporů, kde hodnota sporu nepřevyšuje částku 20 EUR. Subjekt ARS může od spotřebitele požadovat úhradu poplatku za zahájení mimosoudního řešení sporů maximálně do výše 5 EUR s DPH.

 

8. Vrácení zboží - odstoupení od smlouvy

8.1.

Prodávající je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy v případě z důvodu vyprodání zásob, nedostupnosti zboží, nebo pokud výrobce, dovozce nebo dodavatel zboží dohodnutého v kupní smlouvě přerušil výrobu nebo provedl tak závažné změny, které znemožnily realizaci splnění povinností prodávajícího vyplývajících z kupní smlouvy nebo z důvodů vyšší moci nebo pokud ani při vynaložení veškerého úsilí, které lze od něho spravedlivě požadovat není schopen dodat zboží zákazníkovi ve lhůtě stanovené těmito obchodními podmínkami nebo v ceně, která je uvedena v internetovém obchodě. Prodávající je povinen o této skutečnosti neprodleně informovat kupujícího a vrátit mu již zaplacenou zálohu za zboží dohodnutú v kupní smlouvě ve lhůtě 14 dnů od oznámení odstoupení od kupní smlouvy.

8.2.

Kupující má možnost odstoupit od kupní smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží bez udání důvodu a to v souladu s ust. § 12 odst. 1 zákona č. 108/2000 S.z. o ochraně spotřebitele při podomním prodeji a zásilkovém prodeji ve znění pozdějších předpisů (dále jen "Zákon o ochraně spotřebitele při zásilkovém prodeji"). V takovém případě kupující kontaktuje prodávajícího a informujte prodávajícího o svém rozhodnutí odstoupit od této smlouvy jednoznačným prohlášením (například dopisem zaslaným poštou) nebo nebo zasláním e-mailu o odstoupení od kupní smlouvy s uvedením čísla objednávky, data objednávky, přesnou specifikací zboží, a zejména číslo účtu. Zakoupené zboží v původním stavu jako při převzetí (včetně originálního obalu, dokumentace, návodu, příslušenství, apod.) Kupující zašle na vlastní náklady spolu s originálem dokladu o koupi a s formulářem pro vrácení zboží zpět na adresu prodávajícího (ale ne formou dobírky). Prodávající se zavazuje vrátit kupujícímu cenu zaplacenou za příslušný zboží ve lhůtě 14 dnů ode dne obdržení vráceného zboží a to stejným způsobem jaký byl použit při platbě za zboží, pokud kupující nepožádá jinak.

8.3.

Odstoupení od smlouvy musí kupující učinit písemně ve formě vyplněného formuláře, jehož podobu určí prodávající a jeho vzor umístí na internetové stránce prodávajícího.

8.4.

V případě, že kupující odstoupí od smlouvy a doručí prodávajícímu zboží, který je použit a je poškozený nebo neúplný, vrátí prodávající kupujícímu již zaplacenou kupní cenu za zboží uvedenou v závazném akceptování objednávky sníženou v souladu s ust. § 457 občanského zákoníku o hodnotou jeho opotřebení ve výši 1% z celkové ceny zboží za každý den používání zboží ao hodnotu opravy a uvedení zboží do původního stavu ve lhůtě 14 dnů ode dne obdržení vráceného zboží a to stejným způsobem jaký byl použit při platbě za zboží , pokud kupující nepožádá jinak.

8.5.

V případě, že kupující nesplní některou povinnost uvedenou v bodech 9.2. a 9.3. těchto všeobecných obchodních podmínek, odstoupení od kupní smlouvy není platné a účinné a prodávající není povinen vrátit kupujícímu kupní cenu a zároveň má nárok na náhradu nákladů, spojených s odesláním zboží zpět kupujícímu.

8.6.

Kupující nemůže odstoupit od kupní smlouvy, jejímž předmětem je poskytnutí služby, pokud se služba začala plnit se souhlasem kupujícího před uplynutím lhůty pro odstoupení od kupní smlouvy, také nemůže odstoupit od kupní smlouvy při prodeji zboží zhotoveného podle zvláštních požadavků kupujícího, u zboží určeného speciálně pro jednoho kupujícího, u zboží, který vzhledem k jeho vlastnosti nelze vrátit (např. z hygienických důvodů) nebo u zboží, které rychle podléhá zkáze.

8.7.

V případě odstoupení od kupní smlouvy je třeba použít formulář, který najdete na našich stránkách.

 

9. Závěrečná ustanovení

9.1

Kupující po odeslání objednávky, nebo registraci může obdržet zprávy o nabídkách zboží, akcích a službách prodávajícího. Kupující může zasílání kdykoliv odvolat přes link, který se nachází v e-mailech, které mu budou doručovány.

9.2.

Kupující a prodávající se dohodli, že plně uznávají elektronickou formu komunikace, zejména prostřednictvím elektronické pošty a internetové sítě jako platnou a závaznou pro obě smluvní strany. Elektronická forma komunikace však není akceptovatelná v případě odstoupení od kupní smlouvy.

9.3.

Orgán dozoru: Česká obchodní inspekce, Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2,  http://www.coi.cz, Ústřední inspektorát, tel. č . recepce: +420 296 366 360, fax. č .: +420 296 366 236, e-mail: podatelna@coi.cz

9.4.

Na vztahy neupravené těmito všeobecnými obchodními podmínkami se vztahují příslušná ustanovení občanského zákoníku, zákona č. 122/2013 Sb.z. o ochraně osobních údajů, zákona č. 22/2004 Sb.z. o elektronickém obchodu a o změně a doplnění zákona č. 128/2002 Sb.z. o státní kontrole vnitřního trhu ve věcech ochrany spotřebitele a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění zákona č. 284/2002 Sb.z. ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 108/2000 o ochraně spotřebitele při podomním a zásilkovém prodeji a zákona č. 250/2007 o ochraně spotřebitele ao změně zákona Slovenské národní rady č. 372/1990 Sb. o přestupcích ve znění pozdějších předpisů.

9.5.

Prodávající si vyhrazuje právo na změnu těchto všeobecných obchodních podmínek. Povinnost písemného oznámení změny všeobecných obchodních podmínek je splněna umístěním na internetové stránce elektronického obchodu prodávajícího. Provozovatel si vyhrazuje právo změnit všeobecné obchodní podmínky i bez předchozího upozornění.

9.6.

Tyto všeobecné obchodní podmínky nabývají účinnosti vůči kupujícímu uzavřením kupní smlouvy.

9.7.

Zaškrtnutím políčka před odesláním objednávky kupující potvrzuje, že si tyto všeobecné obchodní podmínky přečetl, porozuměl jim a v plném rozsahu s nimi souhlasí. Bez ohledu na ostatní ustanovení těchto všeobecných obchodních podmínek, prodávající neodpovídá kupujícímu za ušlý zisk, ztrátu příležitosti nebo žádné jiné nepřímé nebo následné ztráty v důsledku nedbalosti, porušení kupní smlouvy nebo vzniklé jiným způsobem. V případě, že se prokáží příslušným orgánům Slovenské republiky některá ustanovení těchto všeobecných obchodních podmínek jako neplatné nebo nevynutitelné, a to zcela nebo částečně, platnost a vynutitelnost ostatních ustanovení všeobecných obchodních podmínek a zbylé části příslušného ustanovení všeobecných obchodních podmínek tím zůstávají nedotčeny.

Tyto VOP jsou platné od 25.05.2018 a plně nahrazují předchozí VOP.